تبرها پیکرِ سروینه بشکست 


دلِ سنگِ صبور از کینه بشکست


اگرچه قسمتِ آیینه سنگ است


دریغا ! قامتِ آیینه بشکست


21/12/1392

 

دوچشمِ پُر خیالت را برایم


کبوترهردوبالت را برایم


بیاور تحفه ی امسال بانو!


بهارینه جمالت رابرایم


26/12/1392 

 

ماخسته دلانیم ،که نوروزنداریم


ازکشتن وببریدنِ سر، روزنداریم


خواهی که کنی وا ، قفسِ سینه ی مارا


درسینه بغیرازدلِ پرسوزنداریم29/12/1392 

 

لباسِ نوبهاری را به تن کن


لبانت را برنگ نسترن کن


بیا قدری بهاری تربسویم


تنم راغرقِ عمقِ پیرَهن کن29/12/1392 


باقیدارامید « بیگزاد »

 

منبع : ( بهسود ) دامنه سرسبزکوه بابا |دوبیتی برج حوت 1392
برچسب ها : 1392