درسوگِ آفتاب بارِ دیگــرآســــمان خـــونفـــام شد


قامـــــتِ ســـــروپدرگُــــــــلفام شد


خصم، دست ازآستین بیرون کشید


رایتِ سبـــــزِ تورا درخـــون کشید


باتــــبرزد قامــــتِ ســرویــــنه ات


سنــگ برآن صـــورتِ آییـــنه ات


آن شــــغادی حیـــله ی روباه کرد


رخش ورســتم هردورا درچاه کرد


پُشتِ صحــنه رازهایِ مُبــهم است


قاتلِ هــرچه علی، بن مُلجـَـم است


آفتابا ! شــعله ات خامــــوش کرد


بهــرِما ، رخـتِ سیـه تنـپوش کرد


درفراقت آســمان خون میگریست


"
هفت دریا هفت جیحون" میگریست

 


*****

 


پیـکرت بردوشِ هــفت اقلیم رفت


غـــــزنه را تا بلخ با تعظیم رفت


هفــت اقلیـم ، یارویاور داشــــتی


جان محــــّمد با ابـــــوذر داشـتی


آن شهــیدِ پاک ، حـاج ابراهیــمی


خـــادمِ اخــــلاصــی وســـّیِد عـلی


مابه شـــانه برده ایم نعـــشِ تورا


ما به صخـره کنـده ایم نقشِ تورا


مامیــثاقِ خـــون، باتو بســته ایم


ماخــدنگِ ازکــمان ها رســته ایم


ماشـــــرارِ اخـــــگرِ خاکســــتریم


زلـــزله خــیزِهـزاران ریشــــتریم

 


******


قامــتِ خـــم گشته را خُـرده مگیر


ما جفــــا ها دیده ایم ازآن امــــیر


ســالـــــهایِ بیـــــقراری دیده ایم


ماتم وســـوگِ مـــــزاری دیده ایم


چشم های ما اگر خـون گریه کرد


بهرِرهبردشت وهامون گریه کرد


دردلِ شــب ما ســحرگـم کرده ایم


"
رهــــبرِ پیـــروپدرگـم کرده ایم"


دل پُــراز اندوه درد اســت ای پدر


بی توروحِ خانه سرداست ای پدر


کاش ماننــــدِ توســـرمیداشـــــتیم


رهنـــــما و راهــــبر، میداشـــتیم

 


******رهبـــرا ! صـدآ فرین برعزمِ تو


گُــــرگ هــا ناوَرد ، تابِ رزمِ تو


ازعدالت خواهی ات دراین وطن


تابوبشـکستی توای تابوشـــکن


پرچــــــمِ آزادگـــــی افراشـــــتی


دردلِ مــــا بذرِهـــــمّت کاشـــتی


زندگیِ ما هــمه مرهــونِ توست


تا به آخر نسلِ ما مدیونِ توست


مـــوجِ خــونِ تو، تَراکُـم میـکند


دروجــــودِ مـا، تلاطــــم میکند


ای پـــدر! یادِ تو دراذهـــــانِ ما


خونِ سُرخت دررگ ودرجانِ ما


یادهایــــت تا قیامــت زنده است


مکتبِ خون وشهادت زنده است


باز آید رهـــــبری هــــــمگامِ تو


تابگــــیرد رایتِ خــــونفــــامِ توباقیدارامید « بیگزاد »


10/
حوت / 1392

 

منبع : ( بهسود ) دامنه سرسبزکوه بابا |مثنوی
برچسب ها : دیده ,تورا